معرفی

مشخصات فردی

نام - نام خانوادگی : حسن   بادنج

پست الکترونیکی : h_badanj@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : ادیان و عرفان تطبیقی

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

محل خدمت : گروه معارف اسلامی

مرتبه علمی : استادیار

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

حسن بادنج

محل خدمت :
    گروه معارف اسلامی
مرتبه علمی :
    استادیار
^